Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Kto sme?

Prevádzkovateľom je spoločnosť České modelky s.r.o., so sídlom Mádrova 3031/1, 143 00 Praha 4, identifikačné číslo: 27921409, zastupujúca a ponúkajúca služby modeliek, fotomodeliek, hostesiek, promotérok, organizovanie a podpora súťaží Miss a fotosúťaží, prostredníctvom on-line obchodu webových stránok umiestneného na internetovej adrese www.hosteskyslovensko.sk/brigady

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Spoločnosť České modelky s.r.o. zhromažďuje a spracováva informácie, ktoré nám poskytnete vyplnením súťažného, dopytového alebo kontaktného formulára za účelom vybavenia a realizácie vašich požiadaviek. Tieto osobné údaje zahŕňajú:

 • Meno / Priezvisko
 • Adresa / Korešpondenčná adresa
 • Emailová adresa
 • Mobilné telefónne číslo / Pracovné telefónne číslo
 • IČO/DIČ
 • Miesto a čas konania akcie
 • Popis

Pokiaľ nesúhlasíte s tým, aby vaše osobné údaje boli používané v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov, prosíme, nepredávajte nám svoje osobné údaje prostredníctvom formulárov.

Používaním tohto webu môže dochádzať k ukladaniu Vašich osobných údajov nami alebo tretími stranami z dôvodu merania návštevnosti.

Na aký účel vaše osobné údaje spracovávame?

 • Vaše identifikačné a kontaktné údaje spracovávame na vybavenie a realizáciu zaslania vášho dopytu. Doba spracovania je vymedzená dobou trvania konkrétneho zmluvného vzťahu realizáciou dopytu a následne po dobu zákonných premlčacích lehôt, najdlhšie v danom prípade po dobu 10 rokov odo dňa realizácie príslušného zmluvného vzťahu.
 • Na ochranu našich oprávnených záujmov (najmä na zamedzenie podvodným konaním, v snahe predchádzať a zabrániť porušeniu našich zmluvných podmienok, na účely vymáhania prípadných pohľadávok a na zabezpečenie ochrany našich zákonných práv).
 • K plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické) po dobu stanovenou příslušnými zákonnými předpisy.
 • Vaše kontaktné údaje môžeme ďalej využívať na zaistenie našej vzájomnej komunikácie a na účely umožnenia výkonu vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov.
 • Na ďalšie špecifické účely, ak ste nám pre ne udelili súhlas.

Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na realizáciu vyššie uvedených účelov alebo po dobu nevyhnutnú na zaistenie nášho súladu so splnením príslušnej právnej povinnosti či zaistenie ochrany našich práv.

Cookies

Pokiaľ na naše stránky pridáte komentár, môžete povoliť uloženie mena, emailovej adresy a webovej stránky do cookies. Týmto spôsobom sa snažíme zvýšiť váš komfort, keď budete písať nový komentár už potom nebudete musieť tieto údaje znova vypĺňať. Tieto súbory cookies budú mať životnosť jeden rok.

Pokiaľ máte účet a prihlasujete sa k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pre overenie, či váš prehliadač prijíma súbory cookies. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a pri zatvorení prehliadača sa zruší.

Pri prihlasovaní vám nastavíme aj niekoľko súborov cookies na uloženie vašich prihlasovacích údajov a na nastavenie zobrazenia obrazovky. Prihlasovacie súbory cookies majú životnosť dva dni a cookies na nastavenie zobrazenia majú životnosť jeden rok. Ak potvrdíte možnosť „Zapamätať si ma“, vaše prihlásenie bude trvať dva týždne. Ak sa zo svojho účtu odhlásite, prihlasovacie cookies budú odstránené.

Ak upravujete alebo publikujete článok, bude vo vašom prehliadači uložený ďalšie cookie. Tento cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a jednoducho označuje ID príspevku, ktorý ste práve upravili. Jeho platnosť vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z ďalších webov

Príspevky na týchto stránkach môžu obsahovať vložený obsah (napríklad videá, obrázky, články atď.). Vložený obsah z iných webových stránok sa chová rovnakým spôsobom, ako keby návštevník navštívil iný web.

Tieto webové stránky môžu zhromažďovať údaje o vás, používať súbory cookies, vkladať ďalšie sledovanie od tretích strán a sledovať vašu interakciu s týmto vloženým obsahom, vrátane sledovania interakcie s vloženým obsahom, ak máte účet a ste prihlásení na danú webovú stránku.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Súťažné fotografie a ich metadáta budú uchovávané po dobu neurčitú. Údaje sú uchovávané za účelom automatického rozpoznania a schválenia do fotosúťaže.

Pre užívateľov, ktorí sa registrujú na tomto webe (ak majú túto možnosť), ukladáme aj osobné údaje, ktoré uvádzajú vo svojom užívateľskom profile. Všetci používatelia môžu kedykoľvek vidieť, upravovať alebo zmazať svoje osobné údaje (s výnimkou toho, že nemôžu zmeniť svoje užívateľské meno). Administrátori webu môžu tiež tieto informácie zobraziť a upravovať na adrese: https://www.hosteskyslovensko.sk/brigady/login.php

Kam posielame vaše údaje?

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby detekcie spamu, ktorá môže byť umiestnená v zahraničí.

Kde ukladáme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú uchovávané na zabezpečených serveroch spoločnosti Active 24 a.s. - websupport.cz. Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané výhradne na území Českej a Slovenskej republiky a nedochádza ani nebude dochádzať k ich odovzdávaniu do iných štátov.

Bezpečnosť

Zaväzujeme sa zaistiť bezpečnosť vašich osobných údajov. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k nim alebo ich neoprávnenému zverejneniu, máme zavedené vhodné fyzické, elektronické a manažérske postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré nám poskytujete. Beriete na vedomie, že vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budú spravované systematicky automatickým spôsobom za použitia automatických a všetkých ďalších nástrojov informačného systému.

Spracovanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame výhradne v súvislosti so spracovaním vašej objednávky a nie sú používané na iné účely. Sú k dispozícii príslušným zamestnancom spoločnosti České modelky s.r.o. a ďalej fyzickým osobám a pracovníkom spoločností, ktoré sme angažovali, aby tieto údaje pre nás technicky spracovávali. Ide o subjekty, ktoré nám poskytujú webový a databázový hosting, pracujú ako správcovia databáz, IT sietí alebo účtovní špecialisti. Prístupy týchto osôb a spracovanie vašich osobných údajov tretími stranami, tj spracovateľmi osobných údajov, sú vždy vykonávané na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov a za podmienok stanovených právnymi predpismi.

Práva subjektov údajov

České modelky s.r.o. – www.hosteskyslovensko.sk/brigady pri zhromažďovaní, spracovávaní a uchovávaní vašich osobných údajov dbá v plnom rozsahu ochrany vašich práv tak, ako vyplývajú z príslušných ustanovení právnych predpisov.

Ak máte na tomto webe účet alebo ste tu pridali komentáre, môžete požiadať o prijatie súboru s exportom osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, vrátane všetkých údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať o odstránenie všetkých osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Táto možnosť nezahŕňa údaje, ktoré sme povinní uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov. Môžete nám napísať na email: info@hosteskyslovensko.sk

V súvislosti so spracovaním osobných údajov vám patria nižšie špecifikované práva, ktoré môžete podľa svojho uváženia využiť:

 • právo prístupu k svojim osobným údajom – kedy môžete od nás požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov
 • právo na prenositeľnosť údajov – tzn. získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo predať tieto údaje inému správcovi

V prípade spracovania vykonávanom na základe vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek sčasti alebo úplne odvolať s účinkami do budúcnosti. Bez zodpovedajúceho súhlasu dané spracovanie nebudeme ďalej vykonávať. Súhlas môžete odvolať na nižšie uvedenej emailovej alebo poštovej kontaktnej adrese. Odvolaním vášho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Ak sa domnievate alebo zistíte, že České modelky s.r.o. alebo nami poverené tretie osoby vykonáva spracovanie vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo je v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú vaše osobné údaje nepresné, neúplné alebo ak dochádza k ich spracovaniu pre daný účel bez zodpovedajúceho právneho dôvodu, môžete požadovať aby sme:

 • opravili a/alebo doplnili nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú
 • alebo obmedzili spracovanie vašich osobných údajov – najmä vtedy, ak popierate presnosť osobných údajov alebo spracovanie je protiprávne a odmietnete výmaz osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia alebo vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu vašich právnych nárokov
 • alebo vykonali výmaz vašich osobných údajov – najmä vtedy, ak nie sú vaše osobné údaje už potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené

Máte právo podať sťažnosť proti spracovaniu svojich osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

V súvislosti s výkonom svojich práv av prípade akýchkoľvek otázok či informácií ohľadom nakladania s osobnými údajmi v rámci www.hosteskyslovensko.sk/brigady spoločnosti České modelky s.r.o., prosím, kontaktujte správcu na: info@hosteskyslovensko.sk  

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné od 22. 2. 2023

© České modelky s.r.o.